Friday, October 18, 2019
Trang chủ LẬP TRÌNH

LẬP TRÌNH

On each category you can set a Category template style, a Top post style (grids) and a module type for article listing. Also each top post style (grids) have 5 different look style. You can mix them to create a beautiful and unique category page.

[PyTips]: Sắp xếp Python dict bằng value

# How to sort a Python dict by value # (== get a representation sorted by value) >>> xs = {'a': 4, 'b': 3, 'c': 2, 'd': 1} >>> sorted(xs.items(), key=lambda x: x) # Or: >>>...

Hiểu về JavaScript

Giá trị & Kiểu Các kiểu có sẵn là: string number boolean null and undefined object symbol (new to ES6) JavaScript có một biểu thức typeof có thể kiểm tra giá trị và...

Sự khác nhau Interface vs Abstract class

Bỏ qua tất cả những phần về lý thuyết của việc tạo một abstract class và interface. Bạn không cần quan tâm nhiều đến việc abstract có thể khai báo những...

Javascript prototype theo phong cách NT

JAVASCRIPT PROTOTYPE LÀ GÌ? Prototype là hệ thống phân chia quyền lực của giang hồ ! Sở dĩ ta nói như vậy là vì Khi hỏi object 1 property nào đó, nếu bản...

LATEST NEWS

MUST READ