Permalink issue – plain text is working, post name is not(wp)

0
40

Trong wp doi khi cac ban se gap truong hop Permalink issue – plain is working, Post name is not work.Sau khi tim hieu va thu qua cac cach thi cach ben duoi ok doi voi minh .

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Ubuntu, hãy chỉnh sửa tệp /etc/apache2/apache2.conf(ở đây chúng tôi có một ví dụ về /var/www):

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

và thay đổi nó thành;

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Sau do :

sudo service apache2 restart

Bạn cũng có thể cần phải làm sudo a2enmod rewriteđể kích hoạt viết lại mô-đun.

0

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên